Biliardas Rusijoje nuo pat pradžios vystėsi autonomiškai. Devyniolikto amžiaus pradžioje buvo sugalvota “Mažoji Rusiška piramidė”, kuri iškarto sulaukė populiarumo. Griežtos lūzos, atkakli kova budinga šiam žaidimui patiko ir greitai prigijo Rusijoje. Biliardą žaidė ir kariškiai ir mokslininkai, menininkai. Piramidė mėgo grafas Orlovas, Lomonosovas, Lermontovas.
 
Žaidimo standartai evoliucionavo sąlygojami manufaktūrų siūlomą produkciją, bei regionuose paplitusiomis tradicijomis. Per du šimtmečius galima sakyti rusiškas biliardas nelabai pasikeitė. Dabar naudojama stalų geometriją labai primena tam tikrų fabrikų anais laikais gaminamus stalus, o didžioji senų žaidimų dalis išliko iki mūsų dienų.

 

Amerikietiška partija žaidimo taisyklės 

Žaidimo tikslas: Pirmam įmušti 8 rutulius
 
Naudojamieji rutuliai: Žaidimui naudojami 16 rutulių. Kiekvienas jų gali būti mušamasis rutulys arba rutulys, į kurį taikomasi.
 
Žaidimo eiga: Smūgiuoti galima į bet kurį taikomąjį rutulį arba nukreipti į vieną iš 6 kišenių mušamąjį rutulį. Teisingai smūgiavus įskaitomi visi į kišenes patekę rutuliai.
 
Atsilošimo taisyklės: Atsilošimas – pozicinio žaidimo smūgis, iki minimumo ribojantis varžovo galimybes.
 
Atsilošimas teisingas šiais atvejais:
1. Jeigu mušamuoju rutuliu smūgiuojant į taikomąjį rutulį vienas jų, atsimušęs nuo stalo krašto, liečia stalo kitą kraštą arba tokio smūgio išdavoje stalo kraštą liečia koks nors kitas rutulys;
2. Mušamajam rutuliui palietus taikomąjį rutulį bet koks kitas rutulys, atsimušęs nuo stalo bet kurio krašto, kirs vidurio liniją. Už bet kokius kitus atsilošimus skiriama bauda.
 
Smūgiai: Į mušamąjį rutulį smūgiuojama lazdos antgaliu. Žaidėjo bent viena koja turi liesti grindis. Bet kuriuo kitu būdu smūgiuojančiam žaidėjui skiriama bauda.
Smūgio metu nė vienas rutulys negali judėti, o taikomieji rutuliai, jeigu būtina, padėti ant stalo.
Smūgiuojant lazdos antgaliu negalima mušamojo rutulio liesti du kartus.Smūgiuojančiam draudžiama rutulius grūsti, stumti ar spausti.Grūdimas arba stūmimas būna tada, kai žaidėjas užtęsia lazdos antgalio kontakto su mušamuoju rutuliu laiką ir tuo pat metu grūda, stumia mušamąjį bei taikomąjį rutulius.Spaudimu vadinama tai, kada arti vienas kito stovintys arba vienas prie kito prigludę rutuliai lazda grūdami į kišenę arba stumiami į kitą poziciją.Į mušamąjį rutulį, kuris prigludęs prie taikomojo rutulio, smūgiuojama ne mažesniu kaip 45 laipsnių kampu nuo centrų linijų. Arba tokiu būdu, kad mušamasis rutulys po smūgio riedėtų atgal arba į šoną nuo taikomojo rutulio. Žaidėjas turi teisę su teisėju patikslinti smūgiavimo kampą.Į mušamąjį rutulį, stovintį arti taikomojo rutulio, smūgiuojama pagal bendras taisykles ir bet kuriuo kampu pagal centrų liniją. Tik negalima rutulių grūsti, stumti ar spausti.
 
Rutulių išdėstymas partijos pradžioje: Partijos pradžioje penkiolika taikomųjų rutulių sustatomi į trikampį vienas prie kito trikampės piramidės forma. Priekinio rutulio apačia turi sutapti su ant stalo esančia trečiojo taško žyme, o piramidės pagrindas prilygti stalo galinio krašto paralelei.Partija pradedama po to, kai teisėjas sudeda rutulius pradiniam smūgiui.
 
Pradinio smūgio nustatymas: Žaidėjai paima po vieną rutulį ir stoja stalo išilginės linijos skirtingose pusėse. Rutulius stato patys žaidėjai namų zonoje ir po teisėjo signalo smūgiuoja juos stalo priešingo krašto link. Pirmojo smūgio privalumą pelno tas žaidėjas, kurio smūgiuotas rutulys, atsimušęs nuo stalo priešingo krašto, sustoja arčiau žaidėjų esančio stalo krašto.
 
Ginčas dėl pirmojo smūgio pralaimimas:
a) jeigu rutulys nepalietė stalo priešingo krašto;
b) jeigu rutulys įskriejo į varžovo stalo pusę;
c) jeigu rutulys įkrito į kišenę arba išskriejo už stalo krašto;
d) jeigu rutulys palietė stalo ilgąjį kraštą.

Jeigu taisykles pažeidė abu dalyviai arba abu rutuliai sustojo vienoje linijoje, pradinio smūgio nustatymo procedūra kartojama.
Pirmojo smūgio laimėtojas turi teisę pradėti žaidimą arba gali šį privalumą perleisti savo varžovui.
Sekančiose partijose iki pat mačo pabaigos pradinio smūgio teisė suteikiama pakaitomis vienam ir kitam žaidėjui. Net prieš lemiamą partiją pirmojo smūgio teisė papildomai nenustatoma.
Pradinis smūgis (statant rutulį namų zonoje): Pradinis smūgis atliekamas tik iš namų zonos bet kurio taško. Žaidėjui leidžiama prieiti prie stalo ir nuo ilgojo krašto pusės, bet negalima kirsti namų zonos priekinės linijos. Mušamąjį rutulį leidžiama statyti namų zonos bet kurioje vietoje ranka arba lazda, taip pat lazdos antgaliu. Jeigu žaidėjas stato mušamąjį rutulį už namų zonos ribų, teisėjas privalo jį įspėti. Jeigu žaidėjas, nepaisydamas teisėjo įspėjimo, vėl stato rutulį už namų zonos ribų, jam skiriama bauda. Būtina, kad po pradinio smūgio mušamuoju rutuliu į piramidėje stovintį bet kurį taikomąjį rutulį, koks nors rutulys įkristų į kišenę, arba paliestų stalo du kraštus, arba kirstų vidurio liniją. Jeigu nė vienas šių reikalavimų pradiniam smūgiui neįvykdomas, žaidėjui skiriama bauda. Mušamasis rutulys skaitomas įjungtas į žaidimą, jeigu po smūgio lazdos antgaliu jis kerta namų zonos priekinę liniją. Jeigu mušamasis rutulys neišriedėjo už namų zonos, pradinis smūgis kartojamas.
Įmušti rutuliai: Rutuliai skaitomi įmuštais, jeigu po taisyklingų smūgių jie įkrito į kišenes. Rutulys, nuo kišenės atšokęs į stalo žaidimo plotą, tebėra žaidžiamas. Taikomasis rutulys, kuris įkrinta į kišenę po sąmoningo ritimo prie stalo krašto, neįskaitomas ir vėl dedamas ant stalo paviršiaus. Baudos už tai neskiriamos.
 
Smūgio pradžia ir pabaiga: Smūgio pradžia yra lazdos antgalio sąlytis su mušamuoju rutuliu, o pabaiga, kai visi rutuliai sustoja stalo paviršiuje. Jeigu rutulys vietoje sukasi aplink savo ašį, jis skaitomas dar judančiu.
 
Kybantys rutuliai: Jeigu po smūgio rutulys sustoja kišenės angoje nestabilios pusiausvyros padėtyje (pakimba virš kišenės), po to, iki smūgio pabaigos, krinta į kišenę, rutulys įskaitomas ir žaidėjas smūgiuoja toliau. Jeigu kišenės angoje sustojęs rutulys į kišenę krinta po smūgio pabaigos, šis rutulys neįskaitomas. Teisėjas stato rutulį į ankstesnę vietą, t.y. kišenės angoje, ir žaidimas tęsiamas bendrais pagrindais. Ypatingais atvejais, kai po smūgio į taikomąjį rutulį mušamasis rutulys lieka vietoje, o taikomasis rutulys trumpam stabteli kišenės angoje ir netrukus, išsaugodamas sukimosi inerciją, krinta į kišenę, rutulys įskaitomas. Ta pati taisyklė taikoma ir tuo atveju, kai paskutinis judantis rutulys trumpam sustoja kišenės angoje, o po to į ją įkrinta. Jeigu kišenės angoje sustojęs rutulys į kišenę krinta po akivaizdaus stalo sudrebinimo arba stumtelėjimo, rutulys neįskaitomas. Teisėjas stato rutulį į ankstesnę vietą, kišenės angą, ir žaidimas tęsiamas bendrais pagrindais. Tuo atveju, jeigu žaidėjas smūgiuoja mušamąjį rutulį į kišenės angoje įstrigusį taikomąjį rutulį, o pastarasis, dar iki sąlyčio su mušamuoju rutuliu, krinta į kišenę, teisėjas taikomąjį rutulį stato į tą pačią vietą ir smūgis kartojamas.
Šiuo atveju baudos netaikomos.
 
Beviltiška pozicija: Jeigu rutuliai susigrupuoja prie vienos kišenės ir ją blokuoja, taip pat tais atvejais, kai po ilgos serijos atsilošimų pozicija ant stalo iš esmės nesikeičia ir veda prie nepateisinamo žaidimo vilkinimo, teisėjas, prieš tai įspėjęs žaidėjus, turi teisę trumpam sustabdyti žaidimą ir ant stalo likusius taikomuosius rutulius sustatyti į trumpesnę piramidę (viršūnė prie galinės žymės). Sekančio smūgio teisė nustatoma atsilošimo principu ir kova tęsiama smūgiuojančiam žaidėjui mušamąjį rutulį pastačius į namų zoną.
 
Varžovo įsijungimas į žaidimą: Kitas varžovas įsijungia į žaidimą tada, kai po jo partnerio smūgio rutulys į kišenę neįkrito arba buvo pažeistos taisyklės.
Be to, jeigu prieš tai smūgiavęs žaidėjas gauna baudą, jo varžovas, įvertinęs rutulių poziciją, turi teisę pareikalauti taisyklių pažeidėjo smūgiuoti dar kartą: „ŽAISK TOLIAU”.
Žaidimo į vidurinę ar kampinę kišenes ypatingi atvejai: Visais atvejais, kai nepasiekiama tikslo smūgiuojant į vidurinę arba kampinę kišenes, kai nevykdomi atsilošimo reikalavimai, nors pataikymo į kišenę kampas pakankamas (nustato teisėjas), smūgis vertinamas teisingu ir žaidėjas nebaudžiamas, jeigu žaidžiamas rutulys:
– lietė kišenės angos vieną arba abi puses;
 
– lietė stalo kraštą kišenės zonoje 68 mm (rutulio skersmuo) nuo kišenės krašto;
– sustojo rezultatyvaus žaidimo į kišenę sektoriuje mažiau negu rutulio dviejų skersmenų atstumu nuo kišenės krašto (matuojama iki prie kišenės stovinčio rutulio priekinės pusės centro).
Žaidžiant iš nerezultatyvios zonos atsilošimas būtinas.
 
Išskrieję rutuliai: Išskriejusiais įvardinami tie rutuliai, kurie po smūgio atsiduria už stalo paviršiaus zonos (ant grindų, ant stalo krašto ir pan.). Išskrieję taikomieji rutuliai po smūgio vėl statomi ant stalo. Bauda neskiriama, o teisingai įmušti rutuliai įskaitomi ir smūgiavęs žaidėjas tęsia žaidimą. Jeigu išskrieja mušamasis rutulys, žaidėjas gauna baudą ir smūgio metu į kišenes patekę rutuliai neįskaitomi.
 
Rutulių statymas: Visi neteisingai įmušti, išskrieję rutuliai, taip pat paimti nuo lentynos už baudas, statomi stalo žaidimo zonoje. Visi tokie rutuliai statomi ant trečiojo taško žymos. Jeigu ji užimta, rutulys statomas išilginėje linijoje stalo užpakalinio krašto link, kaip galima arčiau, bet ne greta, trukdančiojo rutulio. Jeigu ir ši linija užimta, tai rutulys statomas centrinės žymės pusėn. Jeigu vienu metu statoma keletas rutulių, jie rikiuojami vienas prie kito. Leidžiama žaisti tik ką ant stalo pastatytu rutuliu ir net smūgiuoti jį į kišenę. Jeigu vienu metu statoma daugiau kaip vienas rutulys, leidžiama žaisti bet kuriuo iš jų.
 
Baudos: Už kiekvieną taisyklių pažeidimą žaidėjui skiriama vieno rutulio bauda. Jeigu tuo metu žaidėjas neturi įmuštų rutulių, baudos įsiskolinimas likviduojamas po pirmojo sėkmingo smūgio.
 
Baudos skiriamos tokiais atvejais:
1. Jeigu mušamasis rutulys po smūgio nepalietė nė vieno taikomojo rutulio;
2. Jeigu po smūgio mušamasis rutulys išskriejo už stalo paviršiaus ribų;
3. Jeigu smūgiuojama nesibaigus prieš tai daryto smūgio fazei;
4. Kai ant žaidimo stalo esantis bet kuris rutulys iki smūgio, jo metu ar po smūgio, liečiamas lazda, mašinėle, ranka, drabužiais, kreida ir pan. (išskyrus mušamojo rutulio lietimą lazdos antgaliu smūgio metu);
5. Už neteisingą smūgį į mušamąjį rutulį;
6. Jeigu smūgiuojant į mušamąjį rutulį žaidėjo nė viena koja neliečia grindų;
7. Neteisingai smūgiuojant į mušamąjį rutulį, kai jis liečia taikomąjį rutulį;
8. Kai užuot smūgiavus rutulys grūdamas, stumiamas, spaudžiamas;
9. Kai lazdos antgalis mušamąjį rutulį liečia du kartus (dvigubas smūgis);
10. Kai neteisingai atsilošiami rutuliai;
11. Jeigu prieš pradinį smūgį žaidėjas ranka stato rutulį už namo zonos ribų, arba, nekreipdamas dėmesio į teisėjo įspėjimą, smūgiuoja į už namo ribų esantį rutulį;
12. Kai įsiterpiama į varžovo žaidimą (jam trukdoma);
13. Už pradinio smūgio iš namų zonos reikalavimų pažeidimą; Jeigu vieno smūgio metu taisyklės pažeidžiamos keletą kartų, skiriama viena bauda.
Rutuliai, įmušti pažeidus taisykles, neįskaitomi ir statomi ant stalo.

 

Maskvietiška piramidė žaidimo tasyklės

Žaidimo tikslas: Pirmam įmušti aštuonis rutulius.

Pradinis smūgis: Žaidimas pradedamas smūgiuojant iš bet kurios namų zonos vietos. Jeigu smūgis yra teisingas, įskaitomi visi įmušti rutuliai, jeigu jie buvo įmušti į kampines kišenes, esančias priešais priekinę liniją, arba po šio smūgio jie pateko į kitas kišenes, nepriklausomai nuo to, ar jų įkritimo į kišenes momentas buvo prieš ar po rutulių įmušimo į kampines kišenes. Jeigu žaidėjas baltu rutuliu nepataikė į jokį rutulį, jis turi kartoti pradinį smūgį.
 
Žaidimo eiga: Smūgiai atliekami per mušamąjį, toliau “savą” rutulį, tai išskiriančia spalva ar markiruote pažymėtas rutulys. Žaidėjas, teisingai įmušęs rutulį, tęsia savo ėjimą. Jūs galite „savu“ rutuliu mušti bet kurį „svetimą“ rutulį, arba patį “mušamąjį” rutulį nuo bet kurio “svetimo”. Jeigu smūgis teisingas, visi įmušti rutuliai yra įskaitomi. Vietoj įmušto “savo” rutulio nuo stalo nuimamas bet kuris varžovo nurodytas rutulys, ir žaidėjas atlieka smūgį iš bet kurios namų zonos vietos.
 
Teisingas smūgis: Smūgis yra teisingas, jeigu „savas“ rutulys palietė “svetimą“ ir įkrito vienas iš rutulių arba:
1. Jeigu mušamuoju rutuliu smūgiuojant į taikomąjį rutulį vienas jų, atsimušęs nuo stalo krašto, liečia stalo kitą kraštą arba tokio smūgio išdavoje stalo kraštą liečia koks nors kitas rutulys;
2. Mušamajam rutuliui palietus taikomąjį rutulį bet koks kitas rutulys, atsimušęs nuo stalo bet kurio krašto, kirs vidurio liniją.
 
Klaidos: Prasižengiama tuomet, jeigu buvo atliktas neteisingas smūgis, po smūgio “savas” rutulys nušoko nuo stalo; jeigu smūgį atliekant iš namų zonos, “savas” rutulys, prieš kirsdamas priekinę liniją, palietė rutulį, esantį prieš priekinę liniją; ir jeigu buvo smūgiuojama ne “mušamuoju” rutuliu.
 
Baudos už klaidas: Žaidėjas baudžiamas vienu rutuliu. Jei iki pražangos momento nėra įmuštų rutulių, bauda laikoma skola ir bus išskaičiuota iš ateityje teisingai įmuštų rutulių. Varžovas smūgiuoja toliau iš susidariusios padėties. Jeigu “savas” rutulys nušoko nuo stalo, varžovas muša iš bet kurios namų zonos vietos.
 
Rutulių išstatymas: Visi nušokę nuo stalo ir neteisingai įmušti rutuliai turi būti sustatyti ant stalo. Juos reikia padėti netoli galinio borto vidurio. Jei ši vieta užimta, rutulys padedamas kiek galima arčiau užstojančio rutulio (už jo).

Rusiška piramidė žaidimo taisyklės

Žaidimo tikslas: Pirmam surinkti 71 tašką.
 
Pradinis smūgis: Žaidimas pradedamas smūgiuojant iš bet kurios namų zonos vietos. Jeigu smūgis yra teisingas, įskaitomi visi į kišenes įmušti rutuliai, jeigu jie buvo įmušti į kampines kišenes, esančias priešais priekinę liniją, arba po šio smūgio jie pateko į kitas kišenes, nepriklausomai nuo to, ar jų įkritimo į kišenes momentas buvo prieš ar po rutulių įmušimą į kampines kišenes. Jeigu žaidėjas “savu” (mušamuoju) rutuliu nepataikė į jokį rutulį, jis turi kartoti pradinį smūgį.
 
Taškų pelnymas: Už kiekvieną teisingai įmuštą rutulį žaidėjas gauna taškus, kurių kiekis yra lygus rutulio numeriui, tačiau 1-o rutulio vertė yra 11 taškų; be to, dar 10 taškų duodama už paskutinį teisingai įmuštą rutulį, jeigu ant stalo liko tiktai “savas” rutulys.
 
Žaidimo eiga: Smūgiai atliekami per mušamąjį, toliau “savą” rutulį, tai išskiriančia spalva ar markiruote pažymėtas rutulys. Prieš smūgį žaidėjas turi užsakyti rutulį, kurį jis žais, ir kišenę, į kurią jis tą rutulį muš. Jei žaidėjas sugebėjo teisingai įvykdyti savo užsakymą, ir dar ne tik užsakytąjį, bet ir kelis kitus rutulius įmušė į kišenes, jie taip pat įskaitomi. Žaidėjas, teisingai įmušęs rutulį į kišenę, tęsia savo ėjimą. Jeigu kiekvienas žaidėjas turi po 70 taškų, paskutinis įmuštas rutulys padedamas ant galinio taško, ir žaidimas tęsiamas iš bet kurios namo vietos iki rutulio įvarymo arba pražangos.
 
Teisingas smūgis: Smūgis yra teisingas, jeigu „savas“ rutulys palietė “svetimą“ ir įkrito vienas iš rutulių arba:
1. Jeigu mušamuoju rutuliu smūgiuojant į taikomąjį rutulį vienas jų, atsimušęs nuo stalo krašto, liečia stalo kitą kraštą arba tokio smūgio išdavoje stalo kraštą liečia koks nors kitas rutulys;
2. Mušamajam rutuliui palietus taikomąjį rutulį bet koks kitas rutulys, atsimušęs nuo stalo bet kurio krašto, kirs vidurio liniją.
 
Klaidos: Prasižengiama tuomet, jeigu buvo atliktas neteisingas smūgis, po smūgio “savas” rutulys nušoko nuo stalo; jeigu smūgį atliekant iš namų zonos, “savas” rutulys, prieš kirsdamas priekinę liniją, palietė rutulį, esantį prieš priekinę liniją; ir jeigu buvo smūgiuojama ne “mušamuoju” rutuliu.
 
Baudos už klaidas: Prasižengus, iš žaidėjo sąskaitos paimami 5 taškai ir atiduodami jo varžovui, kuris iš susidariusios padėties atlieka kitą smūgį. Jeigu „savas“ rutulys nušoko nuo stalo arba įkrito į kišenę, varžovas žaidžia iš namų zonos.
 
Rutulių išstatymas: Visi iššokę ir neteisingai įmušti rutuliai turi būti išstatyti ant stalo. Jie dedami ant galinio taško. Jeigu yra keli rutuliai, kuriuos reikia išstatyti, jie sudedami vienas šalia kito ant ištisinės linijos per galinį tašką, tačiau ne šalia trukdančio rutulio, o jeigu ir ši linija yra užimta, jie dedami centrinio taško link.